Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Általános Iskola Kaposmérő - Hunyadi János ÁMK

Intézmények

A 2012 - 2013 tanév rendje I. félév

Az általános iskolákban 182, a középiskolákban és szakiskolákban 181 napos lesz a 2012/2013-as tanév.

Első tanítási nap: 2012. szeptember 3.

Idén szeptember 3-án, hétfőn kezdődik a tanítás, a 2012/2013-as tanév 182 napos lesz, a középiskolákban és szakiskolákban 181 tanítási nap.


Őszi szünet: 2012. október 29-től november 4-ig

Az első tanítási szünetre október végéig kell várni: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27., szombat, a szünet utáni első tanítási nap november 5., hétfő.


Téli szünet: 2012. december 27-től 2013. január 2-ig

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
december 21., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3., csütörtök.

Az első félév vége: 2013. január 11.

Az első félév január 11-ig tart, az iskolák január 18-ig osztják ki a félévi bizonyítványokat.

A 2012 - 2013 tanév rendje II. félév

Tavaszi szünet: 2013. március 28-tól április 2-ig

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
március 27., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 3., szerda.

Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2013. május 2.

Az érettségizők utoljára május 2-án mennek iskolába, a ballagásokat a legtöbb középiskolákban május 2-án és 3-án tartják.

Fizikai állapot felmérése: 2013. április 3. és május 28. között

Újdonság, hogy a 2012/2013-as tanévben a diákok fizikai állapotát és edzettségét is felmérik, a vizsgálatot az iskoláknak 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük.

Országos kompetenciamérés: 2013. május 29.

A negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2013. május 29-én tartják az éves kompetenciamérést - ez tanítási napnak minősül, de a tesztet kitöltő diákoknak tanórákat nem szabad tartani.

Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2013. május 3-tól 27-ig

Szóbeli érettségi vizsgák: 2013. június 6-tól 28-ig

Utolsó tanítási nap: 2013. június 14.

A közép- és általános iskolákban június 14-én, pénteken ér véget a tanítás.

Hunyadi János ÁMK 2011.07.01.

Kaposmérő Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint fenntartó úgy határozott, hogy kilép a Kaposmenti Közoktatási Társulásból. A környékbeli települések közül Jákó községgel jött létre intézményfenntartó társulás. Így került sor a Hunyadi János Általános Művelődési Központ megalapítására. Az új intézmény alapítás átszervezésnek minősül, így intézményvezetői pályázat is kiírásra került, az intézmény élére új vezetés került.

Illetékességi és működési köre a Kaposmérő - Jákó Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásában foglaltak alapján 2011. július 1. napjától: Kaposmérő, Jákó községek közigazgatási területe.

Az általános iskola biztosítja a napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat, a szervezett intézményi étkeztetést a szülők igényei, valamint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.
Az általános iskola integrált oktatás formájában ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható testi, enyhe értelmi-, beszédfogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók nevelését, oktatását, biztosítja a logopédiai ellátást. Az általános iskola a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. A HJÁMK az óvodákban a gyermekek három éves kortól történő nevelése folyik, mely a gyermekek ötödik életévének betöltésétől iskolai életmódra előkészítő foglalkozásokkal bővül. A gyermekek a közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése) alapján két és fél éves kortól beírathatók az óvoda egyik, meghatározott csoportjába.
A HJÁMK az óvodákban a gyermekek három éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is, biztosítja a szervezett intézményi étkeztetést, valamennyi óvoda napközi otthonos.
A Művelődési Ház közművelődési feladatokat lát el a székhely település tekintetében.

Digitális táblák az iskola részére

Digitális táblák az iskola részére TIOP-1. 1.1-07/1-2008-0073

2008. február 19-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közoktatási intézmények részére kiírt TIOP-1.1.1. pályázaton indul. A pályázaton Kaposmérő 11 millió forint támogatást kapott. Hasonló nagyságrendben pályázott Kaposfő Község Önkormányzata is. Mivel időközben a kaposfői iskola az új intézményalapítás során tagiskolája lett a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, közös beszerzés formájában történt az informatikai eszközök beszerzése.
A közbeszerzési eljárásban nyertes cég 2011. május 10-én üzembe helyezte és átadta az elnyert eszközöket. A Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kaposmérői, kaposfői, bárdudvarnoki intézményegységeiben dolgozó pedagógusok továbbképzésen elsajátították az interaktív tábla használatának alapjait.
A diákok nagy örömmel fogadták az új informatikai csodákat melyekkel változatosabbá, érdekesebbé válhat a tanulási folyamat. Az interaktív tábla használatával olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.

A kaposmérői székhely intézménybe: 6 interaktív tábla, 7 új számítógép, 1 WIFI csomag, 1 szerver gép, 1 nagyothalló csomag
A kaposfői tagintézménybe: 5 interaktív tábla, 21 új számítógép, 1 WIFI csomag, 1 szerver szoftver, 1 gyengén látó csomag
A bárdudvarnoki tagintézménybe: 2 interaktív tábla, 1 szavazó csomag, 3 új számítógép, 1 WIFI csomag került.

További nyertes kaposmérői pályázatok

Általános Iskola Kaposmérő Bemutatkozás

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9-11.

Tel:82-577-430, 82-577-432
E-mail: kmeroisk@kapos-net.hu, iskola@hunyadi-kmero.sulinet.hu

2011. junius 30-ig az intézmény:

A Kaposmenti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott, közös igazgatású, Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8 évfolyamos általános iskolai intézményegység, székhely intézmény. A Társulás 11 települése a székhely intézményen kívül még kettő nyolc évfolyamos és kettő négy évfolyamos általános iskolát, valamint hat óvodát tart fenn.

Kaposmérő a somogyi megyeszékhelytől - Kaposvártól - 5 km-re nyugatra található, a Kadarkút-Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás leghátrányosabb helyzetű kistérségének 2600 lelket számláló települése.
Az iskolánk alapfeladata a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nyolc évfolyamon 196 tanulónk van. A szakkörök, sport- és szabadidős foglalkozások, differenciált és emelt szintű képzést biztosító foglalkozások színesítik a nevelő-oktató munkát. A Társulás közoktatási koncepciója megteremti az iskolának a stabilitást, az óvodától az általános iskola végéig biztosítani kívánja, hogy a község gyermekei a törvényi alapfeladatnál kedvezőbb ellátást kapjanak.
Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése és megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Iskolánk minden pedagógusa arra törekszik, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtson tanulóinak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást, továbbá a középiskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelést és oktatást. Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatására, az esélyegyenlőség biztosítására és a tehetséges tanulók gondozására. Nagy gondot fordítunk a nyelvtanulásra, a kommunikációs képességek javítására, az összefogásra, az együttműködés fejlesztésére és a technikai újítások bevezetésére. A fenntartó az órakeretek megállapításakor az idegen nyelv oktatását alapfeladatként elismeri. A harmadik évfolyamon heti 2 órában finanszírozza. A 6. évfolyamtól két idegen nyelv oktatását teszi lehetővé a tanulócsoportok bontásával. Angol és német nyelvet fele-fele arányban 158 fő tanul az intézményben. Kettő idegen nyelvet tanulók száma 45 fő.
2005-től alapfeladatként működik iskolánkban a minősített művészeti képzés klasszikus zene és néptánc tagozaton.
Kiemelkedően fontos a színjátszás közösség formáló ereje, ezért támogatjuk az iskolánkban 2008-tól működő Irodalmi Színpadot.

Sikeres szereplésük bizonyíték tanulóink és szüleik számára is, hogy jól döntöttek akkor, amikor iskolánkat választották.

Digitális táblák

Digitális táblák KaposmérőDigitális táblák KaposmérőDigitális táblák KaposmérőDigitális táblák Kaposmérő

Hunyadi Est 2011 videók: Gördítsd le mind 6 videóért!

Hunyadi Est 2011.

Önkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő

Hunyadi Est 2010.

Önkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő

Ünnepek, megemlékezések

Önkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő

Kirándulás Ausztriába

Önkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő

Karácsonyi ünnepség

Önkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola KaposmérőÖnkormányzat Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő

Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap